O projekcie Dialog

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ustroju demokratycznego jest promowanie idei społeczeństwa uczestniczącego, w którym obywatele kolektywnie podejmują decyzje związane z funkcjonowaniem ich państwa. To właśnie społeczeństwo upodmiotowionych politycznie obywateli, posiadających prawa, kompetencje i obowiązki związane z funkcjonowaniem państwa, stanowi kluczowy element skutecznie funkcjonującej demokracji.

Celem naszego projektu jest zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz politycznej do rozwiązania jednego z kluczowych problemów, z jakimi boryka się polskie społeczeństwo – niskiej partycypacji obywatelskiej wśród młodych dorosłych. Przyczyny niechęci młodych Polaków do brania udziału w aktywności obywatelskiej nie są sprawą oczywistą. Tym bardziej, brakuje metod, które skutecznie zachęciłyby tę grupę do partycypacji obywatelskiej. Realizacja naszego projektu pozwoli na uzupełnienie wiedzy w tym zakresie, w oparciu o dane empiryczne. W ramach projektu przeprowadzimy serię badań ilościowych oraz jakościowych, mających na celu szczegółową diagnozę opisanego problemu. Następnie, przetestujemy konkretne strategie mające na celu zwiększenie chęci uczestniczenia młodych Polaków w życiu obywatelskim. Zaproponujemy innowacyjne rozwiązania (np. interaktywne sposoby pozyskiwania wiedzy: quizy internetowe, gra planszowa), które umożliwią naukę poprzez zabawę i będą jednocześnie idealnie dostosowane do grupy docelowej.

Rozwiązania wypracowane dzięki realizacji projektu będą użyteczne dla:
a. pedagogów i nauczycieli zajmujących się przekazywaniem wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie,
b. organizacji pozarządowych wspierających partycypację obywatelską,
c. badaczy społecznych.

Wypracowane przez nas rozwiązania będą mogły zostać zaadaptowane do warunków obowiązujących w innych państwach, które borykają się z osłabieniem systemu demokratycznego.

Budżet projektu: 1 130 578 PLN

Finansowanie

Projekt „Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej” jest realizowany w ramach konkursu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl